زمانبندی برگزاری آزمون TOEFL

زمانبندی برگزاری آزمون تافل در ایران

علاقمندان به شرکت در آزمون تافل در سال 2019، با استفاده از جدول زیر می توانند زمان مناسب برای شرکت در این آزمون زبان بین المللی را مد نظر قرار دهند. تیم زونکن برای علاقمندان به شرکت در آزمون تافل و دریافت مدرک تافل جهت اخذ پذیرش تحصیلی و ادامه تحصیل در دانشگاه های آمریکا و اروپا، اقدام به جمع آوری و به روز رسانی زمان برگزاری آزمون TOEFL iBT در ایران نموده است. گزارش تهیه شده در قالب جدول زمانبندی برگزاری آزمون تافل سال 98 در ادامه آمده است.

 

جدول زمانبندی برگزاری آزمون تافل سال 98

شهر

تاریخ میلادی

تاریخ شمسی

موسسه برگزار کننده آزمون تافل

تهران

9/3/2019

 

موسسه زبان نگار

یزد

موسسه آموزش عالی امام جواد

قزوین

دانشگاه البرز

تبریز

دانشگاه تبریز

ارومیه

16/3/2019

 

موسسه آوا تاک

تهران

30/3/2019

10/1/1398

سازمان سنجش

تهران

6/4/2019

17/1/1398

سازمان سنجش

تهران

موسسه علامه سخن

تهران

موسسه فرهنگی آموزشی معرفت

تهران

موسسه آموزشی امیربهادر

تهران

موسسه زبان نگار

ارومیه

موسسه آوا تاک

تبریز

دانشگاه تبریز

زنجان

موسسه گسترش انفورماتیک زنجان

تهران

13/4/2019

24/1/1398

سازمان سنجش

قزوین

دانشگاه البرز

یزد

موسسه آموزش عالی امام جواد

اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان

تهران

11/5/2019

21/2/1398

سازمان سنجش

تهران

موسسه علامه سخن

تهران

موسسه فرهنگی آموزشی معرفت

تهران

موسسه آموزشی امیربهادر

تهران

موسسه زبان نگار

اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان

قزوین

دانشگاه البرز

تهران

18/5/2019

28/2/1398

سازمان سنجش

ارومیه

موسسه آوا تاک

تبریز

دانشگاه تبریز

زنجان

موسسه گسترش انفورماتیک زنجان

یزد

موسسه آموزش عالی امام جواد

تهران

19/5/2019

29/2/1398

سازمان سنجش

تهران

1/6/2019

11/3/1398

سازمان سنجش

تهران

موسسه علامه سخن

تهران

موسسه فرهنگی آموزشی معرفت

تهران

موسسه آموزشی امیربهادر

تهران

موسسه زبان نگار

تهران

دانشگاه خاتم

ارومیه

موسسه آوا تاک

زنجان

موسسه گسترش انفورماتیک زنجان

تهران

6/7/2019

15/4/1398

موسسه علامه سخن

تهران

موسسه فرهنگی آموزشی معرفت

تهران

موسسه زبان نگار

تهران

سازمان سنجش

تبریز

دانشگاه تبریز

کرمان

موسسه آموزش عالی کرمان

قزوین

دانشگاه البرز

ارومیه

موسسه آوا تاک

زنجان

موسسه گسترش انفورماتیک زنجان

تهران

13/7/2019

22/4/1398

سازمان سنجش

یزد

موسسه آموزش عالی امام جواد

تهران

20/7/2019

29/4/1398

سازمان سنجش

تهران

28/7/2019

6/5/1398

سازمان سنجش

تهران

3/8/2019

12/5/1398

موسسه علامه سخن

تهران

موسسه آموزشی امیربهادر

تهران

موسسه فرهنگی آموزشی معرفت

تهران

سازمان سنجش

تهران

موسسه زبان نگار

تبریز

دانشگاه البرز

اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان

کرمان

موسسه آموزش عالی کرمان

تهران

10/8/2019

19/5/1398

سازمان سنجش

قزوین

دانشگاه البرز

ارومیه

موسسه آوا تاک

یزد

موسسه آموزش عالی امام جواد

تهران

24/8/2019

2/6/1398

سازمان سنجش

زنجان

موسسه گسترش انفورماتیک زنجان

تهران

1/9/2019

10/6/1398

موسسه آموزشی امیربهادر

تهران

سازمان سنجش

تهران

موسسه فرهنگی آموزشی معرفت

تهران

موسسه زبان نگار

قزوین

دانشگاه البرز

تهران

7/9/2019

16/6/1398

موسسه علامه سخن

تهران

سازمان سنجش

کرمان

موسسه آموزش عالی کرمان

ارومیه

موسسه آوا تاک

یزد

موسسه آموزش عالی امام جواد

زنجان

موسسه گسترش انفورماتیک زنجان

تهران

21/9/2019

30/6/1398

موسسه علامه سخن

تهران

سازمان سنجش

تبریز

دانشگاه البرز

اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان

تهران

28/9/2019

6/7/1398

سازمان سنجش

تهران

12/10/2019

20/7/1398

موسسه علامه سخن

تهران

دانشگاه خاتم

تهران

سازمان سنجش

تهران

موسسه فرهنگی آموزشی معرفت

تهران

موسسه زبان نگار

تبریز

دانشگاه البرز

اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان

کرمان

موسسه آموزش عالی کرمان

قزوین

دانشگاه البرز

ارومیه

موسسه آوا تاک

یزد

موسسه آموزش عالی امام جواد

زنجان

موسسه گسترش انفورماتیک زنجان

تهران

13/10/2019

21/7/1398

دانشگاه خاتم

تهران

سازمان سنجش

تهران

موسسه فرهنگی آموزشی معرفت

تهران

موسسه زبان نگار

اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان

تهران

19/10/2019

27/7/1398

موسسه علامه سخن

تهران

سازمان سنجش

تهران

موسسه فرهنگی آموزشی معرفت

تهران

موسسه زبان نگار

تهران

26/10/2019

4/8/1398

موسسه علامه سخن

تهران

سازمان سنجش

تهران

موسسه فرهنگی آموزشی معرفت

تهران

موسسه زبان نگار

تهران

27/10/2019

5/8/1398

سازمان سنجش

تهران

موسسه فرهنگی آموزشی معرفت

 

علاقمندان به کسب تمامی اطلاعات مورد نیاز در مورد آزمون TOEFL می توانند به هر یک از لینک های زیر مراجعه نمایند. 

محتویات آزمون TOEFL | مراکز برگزاری آزمونTOEFL  | هزینه آزمون TOEFL | زمانبندی برگزاری آزمون TOEFL | اعتبار مدرک آزمونTOEFL  | منابع آزمون TOEFL

اینستاگرام بخش زبان زونکن را فالو کنید. سپاسگزاریم.

بانک اطلاعات آموزشگاهی

کاربر گرامی سایت در حال بروزرسانی است. در صورت بروز هر گونه مشکل، پیشتر از شما پوزش می خواهیم. تا چند ساعت آینده مشکل برطرف خواهد شد.